Ośrodek

Regulamin ośrodka

 1. Prawo do przebywania na terenie Ośrodka mają jedynie osoby w nim zameldowane, pracownicy oraz dostawcy.
 2. Wejście na teren Ośrodka osób innych niż wymienione w pkt. 1 wymaga każdorazowo zgody personelu administracyjnego.
 3. Pomiędzy godziną 22.00 a 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 4. Podczas ciszy nocnej wejście na teren Ośrodka może być zamknięte.
 5. Zamiar opuszczenia lub wejścia na teren Ośrodka podczas ciszy nocnej każdorazowo powinien zgłaszany być
  w recepcji.
 6. W trakcie ciszy nocnej osoby niepełnoletnie mogą opuszczać teren ośrodka tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 7. Osoby wchodzące na teren Ośrodka po zmroku mogą być wylegitymowane.
 8. Wychodząc z pokoju należy sprawdzić czy okna i drzwi zostały zamknięte. W przypadku trudności technicznych należy poprosić personel Ośrodka o pomoc.
 9. Zabrania się palenia tytoniu oraz wzniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 10. Rozpalenie ogniska wymaga uzyskania zgody recepcji Ośrodka.
 11. Zabrania się używania własnych urządzeń grzewczych w pokojach.
 12. Zabronione jest przebywanie na terenie Ośrodka osób nietrzeźwych zakłócających porządek i spokój innym osobom.
 13. W przypadku wystąpienia pożaru należy niezwłocznie telefonicznie wezwać Straż Pożarną - nr telefonu: 998;
  z telefonu komórkowego: 112 oraz powiadomić personel administracyjny Ośrodka.
 14. Przedmioty wartościowe, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, gotówkę itp. kierownicy grup zorganizowanych mogą przechowywać w depozycie w recepcji Ośrodka.
 15. Za zdarzenia związane z pozostawieniem w pokojach wymienionych w pkt. 14 przedmiotów Ośrodek Wypoczynkowy DUET nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Wszelkie usterki techniczne należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji Ośrodka.
 17. Osoby zameldowane ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczone lub zdewastowane mienie udostępnione do używania.
 18. Osoby indywidualne przybywające na pobyt w ośrodku mają obowiązek natychmiastowego zameldowania się
  w recepcji wypełniając kartę meldunkową.
 19. Korzystanie z boisk odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do recepcji. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 20. Korzystanie z sal lekcyjnych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do recepcji i pobraniu klucza do danej sali. Wychowawca grupy lub osoba indywidualna korzystająca z sali bierze odpowiedzialność za stan wszystkich urządzeń w niej się znajdujących. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 21. Korzystanie z placu zabaw przez osoby niepełnoletnie może odbywać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 22. Uprasza się o utrzymanie porządku i nie zaśmiecanie terenu Ośrodka i okolicy.

Właściciel, Maciej Niegolewski

 

 

Regulamin Ośrodka "Duet" w Dąbkach - uzupełnienie 

 

Pobyt na terenie ośrodka Duet oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.

 

 1. Gość ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) przez zarządcę ośrodka tj. Przedsiębiorstwo Turystyczne "Duet" Maciej Niegolewski, ul. Wydmowa 6, 76-156Dąbki, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w ośrodku. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 2.  Na teren obiektu wstęp mają tylko Goście zameldowani w ośrodku oraz pracownicy i w ograniczony sposób dostawcy. Bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych w obiekcie. Goście i pracownicy mają obowiązek zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu. Zastrzegamy sobie możliwość mierzenia temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Obiekt jest wyposażony w dystrybutory ze środkiem dezynfekującym, umieszczone w holu recepcyjnym, przy wejściu do jadalni oraz przy ogólnodostępnych toaletach.

 3. Bezpieczny meldunek i obsługa Gości. Przy przyjeździe grupy autokarowej- Kierownik turnusu odbiera klucze w recepcji i przekazuje je Gościom wg. ustalonej przez organizatora imiennej listy zakwaterowania, przy lub w autobusie (w razie ładnej pogody) lub w obrębie recepcji (podczas deszczu), przy zachowaniu odstępu 2 metrów.

 4. Kontakt z Recepcją- Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 1 Gość. Prosimy o ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy Recepcji. W holu recepcyjnym może jednocześnie przebywać maksymalnie 10 osób.

 5. Gminna opłata klimatyczna będzie uiszczana w recepcji, w przypadku grup-u Kierownika grupy, który z kolei przekazuje całą zebraną kwotę do Recepcji z imienną listą uczestników podzielonych na pokoje. Recepcjonistka wypisuje kwity potwierdzające wpłatę i przekazuje je Kierownikowi. Z opłaty uzdrowiskowej zwolnione są jedynie osoby niewidome i ich przewodnicy. Pracownicy dokonują na bieżąco dezynfekcji lady recepcyjnej, telefonów i sprzętu komputerowego

 6. Po przyjeździe grupy do ośrodka jej kierownik jest zobowiązany do przeszkolenia uczestników w zakresie dezynfekcji i mycia rąk oraz zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych oraz rękawiczek.

 7. Gastronomia- Udostępniliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w obszarze stołówki. Przed wejściem na stołówkę Goście są zobowiązaniu do  zdezynfekowania dłoni. Posiłki będą wydawane do stolików, obowiązuje bezpieczny dystans. Nie jest wymagane noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku Gości zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji. Zgodnie z wytycznymi rządu jesteśmy zobowiązani do usunięcia ze stołów wszelkich dodatków (np. cukru, soli, pieprzu, serwetników)- będą wydawane wyłącznie na życzenie Gości przez obsługę kelnerską. Kelnerzy dezynfekują miejsce swojej pracy na bieżąco wg. zaleceń Inspektora Sanitarnego. Zakaz wynoszenia jedzenia i zastawy stołowej ze stołówki. Stołówka ośrodka otwarta jest tylko w godzinach wydawania posiłków. Godziny serwowania posiłków ustalane są przez kierownika ośrodka dla każdej z grup. Miejsca na stołówce są stałe dla danej grupy podczas całego pobytu i ustalane bezpośrednio po przyjeździe z kierownikiem wycieczki. Stołówka pracuje zmianowo - prosimy o przybywanie na posiłki punktualnie całą grupą pod opieką wychowawców. Czas przebywania na stołówce-30min.

 8.  Obowiązkowo każdy z Gości musi posiadać swoją maseczkę ochronną. 

 9.  Dodatkowy pokój- izolatka. W ośrodku został wyznaczony i przygotowany pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Na terenie ośrodka jest pielęgniarka. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów-kaszel, gorączka należy bezzwłocznie skontaktować się z pielęgniarką.

 

 Procedury ośrodka Duet mogą się zmienić w celu dostosowania do aktualnych zaleceń Ministra Zdrowia.

 

 1. Doba hotelowa:

 

Grupy rozpoczynające pobyt obiadem- zakwaterowanie od godz. 14:00

 

Grupy rozpoczynające pobyt kolacją- zakwaterowanie od godz. 17:00

 

Doba hotelowa kończy się o godz. 09:00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.

 

 1. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na rachunek bankowy. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) winno nastąpić w dniu przyjazdu w recepcji ośrodka.

 2. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

 3. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.

 4. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania pokoi prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji- do zeszytu usterek. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.

 5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoi. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem, w tym na tarasie.

 7. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 8. Na terenie ośrodka zabronione jest: a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki, b) palenie ognisk, c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania, d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb pokoi e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka f.) palenie papierosów poza strefami do tego wyznaczonymi

 9. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

 10. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu i akceptacji pracowników recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Stwierdzenie przez personel Ośrodka podczas odbioru końcowego pokoju zabrudzeń lub sierści zwierząt pozostawionych na elementach mebli, skutkować będzie nałożeniem na Gości dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdy zabrudzony mebel, przeznaczonej na pokrycie kosztów wykonania dodatkowego czyszczenia tych mebli.

 11.  Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników recepcji. Parking Ośrodka jest bezpłatny dla Gości, niestrzeżony, brama zamykana na noc w godz. 22.00- 6.00.

 12. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 13. W przypadku zgubienia klucza do pokoju, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.

 14. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza.

 15. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w pokojach bez zgody pracowników recepcji.

 16. W pokojach i na balkonach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 17. Sprzątanie pokoi wyłącznie na życzenie klienta

 18. Plac zabaw: przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

 19.  Na terenie ośrodka gra w piłkę (nożną, koszykówkę, siatkówkę) dozwolona jest wyłącznie na terenie boiska.

 20. Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy recepcji.

 21. Recepcja jest czynna w godzinach 08:30 do 16:30 lub zależnie od okresu sezonu w godzinach wskazanych na tablicy ogłoszeń przy recepcji.

 

 

 

 

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15.05.2020 r.

 

Dokonanie rezerwacji pobytu w Ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo Ośrodka.

 

Odwiedź nas również na...

© 2024 - Ośrodek Wypoczynkowy "DUET" | ul. Wydmowa 6. 76-156 Dąbki, Recepcja: +48 94 314 81 23

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Pytanie o rezerwację *

Wyślij pytanie

* Rezerwacja jest na zapytanie.
Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia i finalizacji rezerwacji.

X